ค้นหาสินค้า

การบูร (Camphor Tree)

ร้าน วรากรสมุนไพร
ต้นเทพธาโร | วรากรสมุนไพร - เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

วรากรสมุนไพร | เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ไม้เทพทาโร
ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพังงา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
วงศ์ LAURACEAE
ชื่ออื่นๆ จะไคหอม จะไคต้น (ภาคเหนือ) พลูต้นขาว (เชียงใหม่) เทพธาโร (ภาคกลาง, จันทบุรี)
จวงหอม จวง (ภาคใต้) มือแดกะมางิง (มลายู-ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 10 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งอ่อนเกลี้ยง
และมักจะมีคราบขาว เปลือกสีเทาอมเขียว หรือสีน้้าตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวล้าต้น เปลือกในสี
น้้าตาลอมแดง
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบ รูปรีแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 7 – 20 เซนติเมตร
ปลายแหลมโคนสอบ ก้านใบเรียวเล็ก ยาวประมาณ 2.5 – 3.5 เซนติเมตร ใบแก่ด้านล่างมีสีนวล ใบที่มี
อายุมากสีแดง เส้นใบหลัก 1 เส้น
ดอก ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อเป็นกระจุกอยู่ตามปลายกิ่ง
ผล ผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 – 0.7 เซนติเมตร มีสีเขียว ผลสุกจะกลายเป็น
สีม่วงเข้มถึงด้า
ระยะเวลาออกดอกออกผล
ในพื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะในท้องที่จังหวัดสงขลา มีการออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกาย
ถึงธันวาคม ติดผล เก็บผลสุกได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ส้าหรับท้องที่ทางภาคเหนือ ออกดอก
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน เก็บผลในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์
ลักษณะทางนิเวศ
พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่จะพบมากในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ระดับ
ความสูงจากระดับน้้าทะเล ตั้งแต่ 0 – 800 เมตร สภาพพื้นที่ต้องมีความชื้น ขึ้นได้ดีในสภาพดินร่วนปน
ทราบ น้้าไม่ท่วมขัง เป็นเวลานาน
การเตรียมกล้าไม้ปลูก
นิยมขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด การปักช้ากิ่ง การปักช้าส่วนของราก
ข้อมูลการเจริญเติบโต
จากการปลูกเป็นแปลงสมุนไพร ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ต้นไม้อายุ 1 ปี ความโตที่ระดับ
เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกเฉลี่ย 1.8 เซนติเมตร มีความสูง 2.1 เมตร เมื่ออายุ 3 ปี จะมีความโตที่ระดับ
เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกเฉลี่ย 6.8 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 5.4 เมตร (หลุมปลูก ขนาด 50 x 50
เซนติเมตร รองหลุมด้วยปุ๋ยคอกและแกลบสด)
ประโยชน์
เนื้อไม้ มีกลิ่นหอม ใช้ท้าแจว พาย กรรเชียงเรือ โดยเฉพาะในส่วนของรากจะมีกลิ่นหอมมาก
ท้าเตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ ท้าตู้
เศษไม้ ชิ้นไม้ส่วนของรากน้ามาห่อ ใส่ในตู้เสื้อผ้ากันมอดและแมลงอื่นๆ ได้ดี เป็นน้้าหอมใน
รถยนต์ ใช้ในการแกะสลัก เป็นรูปต่างๆ เศษผงจากการกลั่น ใช้ท้าธูป เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อ หนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโร ต้าบลเขากอบ อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ใบ เป็นผักจิ้มน้้าพริก ใช้ท้าเครื่องเทศ
น้้ามันกลั่น น้าไปใช้ท้าผลิตภัณฑ์ แชมพู สบู่ ยานวด และหัวเชื้อน้้าหอม ท้ายาหม่อง
ประโยชน์ทางยา
เนื้อไม้ ใช้เป็นยาสมุนไพร รสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม แก้จุกเสียด ขับลม
ในล้าไส้ และกระเพาะอาหาร เปลือกเป็นยาบ้ารุงร่างกาย แก้ปวดท้อง ขับลม ท้าให้เรอ บ้ารุงธาตุ
น้ามาฝนกับเปลือกหอยขมและใช้น้้าซาวข้าวเป็นกระสายแก้ไข้ เปลือก เป็นยาบ้ารุงร่างกายอย่างดี
โดยเฉพาะหญิงสาวรุ่น ต้มกินแก้จุกเสียดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
ใบ รสเผ็ดร้อนกลิ่นหอม ขับลม บ้ารุงธาตุ แก้แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ยาง รสร้อน ถ่ายพยาธิ ถ่ายน้้าเหลือง
ผลสุก น้ามาท้าน้้ามันเทพทาโร มีสรรพคุณต่างๆ มากมาย (ผลิตภัณฑ์ที่วัดนิโรธรังสี อ.ท้าย
เหมือง จ.พังงา) ใช้แล้วได้ผล
- ใช้ทา ขับลม แก้ปวดท้อง ปวดเมื่อย แก้ริดสีดวงทวาร
- ใส่แผลสด ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก
- ชุบส้าลีหยอดหู แก้น้้าหนวก ขับน้้ามูก ไซนัส
- กินขับเสลด แก้จุกเสียด ปวดท้อง
โดยเฉพาะน้้ามันที่ได้จากการบีบจากเมล็ด เป็นที่นิยมในกลุ่มธุรกิจสปา หมู่นักท่องเที่ยว ตาม
โรงแรม และกลุ่มอาบแดดตามชายหาด โดยเฉพาะบริเวณในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ใช้นวดร่างกายแก้ปวด
เมื่อย และยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย ราคาซื้อขายในท้องตลาด 4,000 บาท/ลิตร
ส้าหรับน้้ามันที่กลั่นจากรากไม้ ราคา 8,000 - 10,000 บาท /ลิตร ซึ่งน้าไปใช้ท้าผลิตภัณฑ์
แชมพู สบู่ ยานวด และหัวเชื้อน้้าหอม นอกจากนี้ ท้าให้เกิดกลิ่นเพื่อจัดสร้างเหรียญจตุคาม -รามเทพ
อีกด้วย

ราคาต้นละ 500.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0616499298 ไอดีไลน์ herbsddd

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 7 เดือน

แอดไลน์