ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ประโยชน์ของปุ๋ยขี้วัว


1. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

2. ช่วยเพิ่มความอุเมสมบูรณ์ใหักบดิน และช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นเพราะช่วยเพิ่มช่องอากาศในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยให้น้ำและธาตุอาหารเข้าถึงรากพืชได้ดีขึ้น

3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคพืช เนื่องจากขี้วัมีจุลินทรีย์และแร่ธาตุหลายชนิด ทำให้พืชแข็งแรงสามารถต่อต้านโรคและแมลงได้

4. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และทำให้ดินเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น และลดการะเหยของน้ำออกไปจากดิน

5. ช่วยลดการใช้สาระคมีในการปลูกพืช เนื่องจากในปุ๋ยขี้วัวมีปริมาณไนโตรเจนมากพอที่จะทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในปุ๋ยขี้วัวมีธาตุไนโตรเจน 1.25% ฟอสฟอรัส 0.01% และโพแทสเซียม 2.12%

6. ช่วยปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

เมนูส่วนล่างของเว็บ