ค้นหาสินค้า

การขยายพันธุ์ต้นหมากโดยการเพาะเมล็ด


- เตรียมแปลงเพาะที่ความกว้าง 1 เมตร ความยาวตามที่ต้องการ

- ขุดดินที่จะเพาะให้ลึกประมาณ 6 นิ้ว ดินที่ใช้เพาะควรเป็นดินร่วนปนทราย ดินทราย หรือดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ แล้วใช้ขี้เถ้าแกลบโรยให้ทั่วสูงประมาณ 3-4 นิ้ว

- นำผลหมากมาวางเรียงเป็นแถวให้ผลติดกัน โดยวางผลให้ตั้งตรง ให้ขั้วผลอยู่ด้านบน เรียงผลหมากจนเต็มแปลง แล้วใช้ขี้เถ้าแกลบแลบผลหมากให้มิด รดน้ำให้ชุ่ม

- แปลงปลูกเป็นที่โล่งแจ้ง ให้ทำหลังคาคลุมแปลงเพื่อรางแสง

- ให้น้ำวันเว้นวัน ถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องรด

- หลังจากเพาะหมากไปแล้ว 1-2 เดือน ผลหมากจะงอกมาเป็นปุ่มเล็กๆ ทิ้งไว้อีก 4-5 เดือน ต้นหมากจะแตกใบออกเป็น2 แฉก สูงประมาณ 6-8 นิ้ว จึงนำไปกล้าหมากย้ายไปชำในแปลงหรือชำในถุงพลาสติก

ต้นหมาก
ไปหมวด ต้นหมาก