ภควัตเพื่อนเกษตร

ภควัตเพื่อนเกษตร

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ภควัตเพื่อนเกษตร,ภควัตเพื่อนเกษตร

ภควัตเพื่อนเกษตร

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปลายปี 2545  จนถึงปัจจุบัน  เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
สังคมเกษตรกร ตามแนวนโยบาย “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยร่วมสร้างสรรค์สังคมเกษตร เน้นหลักการ “ลดต้น
ทุน เพิ่มผลผลิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  ด้วยการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เทคนิคทางด้านการเกษตรให้กับ
เพื่อนเกษตรกรทั่วไป รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติพิเศษที่เน้นในด้านคุณภาพที่ดี ปลอดภัย ในราคาที่
เหมาะสม เพื่อสร้างความสมบูรณ์ แข็งแรง ยั่งยืนให้กับพืชและผลผลิตทางการเกษตร  ทำให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า
กับเม็ดเงินลงทุนของเพื่อนเกษตรกร รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ซึ่งเรารับประกันได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดี  ปราศจากสารพิษ ไม่ก่ออันตรายกับทั้งผู้ใช้และผู้
บริโภค  เพื่อให้โลกที่น่าอยู่ของเรา ปลอดภัย  ไร้มลพิษ  อย่างแท้จริง

สินค้ามาใหม่

วีดีโอคลิป