ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด แมกโนเลีย

ร้าน: สวนนรา

สวนนรา | เชียงใหม่
touch of pink หรือเรียกอีกชื่อว่า mixed up miss เป็นไม้พวกเดียวกับจำปีแขกหลวงแต่ดอกมีกลิ่นหอมมาก

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Botanical Name: Magnolia 'Elizabeth' mag-NO-lee-ahCommon Name: Magnolia Genus: Magnolia Few species can match the elegant drama of this specimen in full bloom. It has luminous, pale yellow, cup-shaped flowers to 6 inches across that seem to glow on the bare branches in late spring. Care: Grow in moist, well-drained, preferably acidic to neutral soil in sun or partial shade; magnolias do not tolerate wet feet. Magnolia flowerbuds are susceptible to late-season frosts; shelter large-leaved species from windy locations. Prune trees and deciduous shrubs in late winter or late summer to prevent bleeding of sap; prune minimally to maintain a healthy framework. Propagation: Sow seeds in autumn or stratify to hasten germination. Root softwood cuttings in early summer. Magnolias can be layered in early spring, grafted in winter, and propagated by bud in summer. Problems: Bacterial leaf spot, spot anthracnose, canker, dieback, butt rot, powdery mildew, anthracnose, fungal spots, weevils, snails, scale insects, thrips, planthoppers.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
MAGNOLIA 'Iolanthe' Jury hybrid with large cup-shaped rose-pink flowers which are white inside Burncoose Catalogue Code Deciduous - mid-green leaves to 25cm (10in) long. Tree - vigorous, upright tree. Hardiness Rating Fully hardy to Frost tender - Plant can withstand temperatures down to -15?C (5?F) but plants could be possibly damaged below 5?C (41?F) Mature Dimensions overall height and width of plant once mature Height - in metres - 10m (30ft) Preferred Location Full Sun - shelter from strong winds. Partial Shade Soil Conditions fertile well drained soil Neutral to acid soil - humus-rich.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
ได้มาจากเยอรมัน อยู่ในกลุ่ม susan กลุ่มแปดสาวน้อยเพราะเป็นต้นใหญ่ ดอกใหญ่ กลีบนอกใหญ่ กลีบในเล็ก

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
This genus comprises some of the most famous garden and park plants. It contains flowering, evergreen and deciduous shrubs and trees. They bear spactacular, large and fragrant flowers in early spring, on bare branches, in the case of deciduous species. For practical reasons, they are divided into five divisions, according to their bloom form: 1) Disk-shaped flowers 2) Cup-shaped flowers 3) Star-shaped flowers 4) Goblet-shaped flowers 5) Disk and cup-shaped flowers Plant magnolias in deep, humus-rich, acid or alkaline soils, in full sun or partial shade and in wind-protected sites. Plant aline or in groups and rows. Propagate typical species by seeds after a pregermination treatment that consist of cold-moist germination and scarifying at 21 ?C (70?F) of their water-impermeable, waxy coats. Keep in mind, though, that they take up to 20 years to flower. Propagate cultivars by semi-woody cuttings in summer, or even better, by layering or air layering. Magnolia "Peppermint Stick" Deciduous shrub or tree with globlet-shaped, pale-pink flowers, borne in spring before the unfolding of the leaves.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Common Name: Magnolia, Hybrid Botanical Name: Magnolia Cultivar Name: ‘Daybreak’ Plant Type: Deciduous Tree Description: Magnolia ‘Daybreak’ is an outstanding addition to the Gold Medal Magnolia collection. The medium-green foliage is clean and attractive. It blooms in May, far past any chance of frost damage, with unsurpassed fragrance. The large deep-pink flowers open to 9” to 10” in diameter. Its upright growth habit and pollution tolerance make ‘Daybreak’ an excellent specimen and urban tree. Plant in sun in well-drained soil. It reaches 25’ H x 15’ W. Hardy in zones 5 to 8. Hardiness Zones: 5 to 8 Sun/Shade Preference: Sun Soil Condition Preference: Moist Special Attributes: Urban Tolerant Plant Height: 20-35 feet Bloom Time: Spring Flower Color: Pink Foliage Color: Green Fall Color: Yellow Plant Uses: Specimen Urban Street Urban Park Border

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
ต้นสูงประมาณ 1 เมตร อยู่ในกระถางดำ

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Botanical Name: Magnolia (liliflora 'Nigra' x sprengeri 'Diva' ) 'Galaxy' (NA 28352-14), ( PI 433306) Family: Magnoliaceae Hardiness: U.S.D.A. Zones 5-9 Development: 'Galaxy' is an F1 hybrid selection resulting from a 1963 cross between Magnolia liliflora 'Nigra' and M. sprengeri 'Diva'. 'Galaxy' flowered at 9 years of age from seed. The cultivar name 'Galaxy' is registered with the American Magnolia Society. Released 1980. Significance: Magnolia 'Galaxy' is unique in form and flower among cultivated magnolias. It is a single stemmed, pyramidal, tree-form magnolia with excellent branching habit. Galaxy flowers 2 weeks after early parent M. 'Diva', late enough to avoid most late spring frost damage. Adaptable to a wide range of soil conditions. Description: Height and width: 30-40 feet tall and 22-25 foot spread. Twenty four feet in height with 7 inch trunk diameter at 14 years. Moderate growth rate. Habit: Single-trunked, upright tree with narrow crown and ascending branches. Foliage: Deciduous with large leaves (to 8.8 inches long and 4.4 inches wide), medium green above and light green beneath. Flower: Red-purple, profuse, slightly fragrant blooms (11-12 tepals) up to 8-10 inches when fully open. Blooms appear before leaves. Partially sterile, may occasionally produce fruit and viable seed. Culture: Adaptable to wide range of soil and cultural conditions, including sod culture. Grows best in full sun. Prune to remove suckers and maintain upright shape. Propagation: Roots easily from semi-hardwood cuttings after stem elongation has ceased, under mist, in a coarse growing medium, 8000 ppm IBA. Landscape Use: Upright habit suitable for street tree planting. Perfect tree for narrow spaces and smaller landscapes. Availability: Readily available from retail and wholesale nurseries.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Magnolia x soulangeana Sundew come in a variety of forms from evergreen to deciduous and from small shrubs to large trees. The flowering period is normally March - April although some species do flower as late as September and most varieties are fragrant.The flowers also vary in shape and can occasionally be borne before the leaves Magnolia sorlageana Sundew an upright compact deciduous form with white flowers stained burgundy at the base. This plant is delivered in a 3 - 5ltr container

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Gresham hybrid with large white cup-shaped flowers which have a slight pink flush at the base Burncoose Catalogue Code Deciduous - broadly oval, mid-green leaves to 25cm (10in) long. Tree - upright, later spreading. Hardiness Rating Fully hardy to Frost tender - Plant can withstand temperatures down to -15?C (5?F) but plants could be possibly damaged below 5?C (41?F) Mature Dimensions overall height and width of plant once mature Height and Spread - 7m (22ft) Preferred Location Full Sun - shelter from strong winds. Partial Shade Soil Conditions Fertile moist well-drained soil - humus-rich. Neutral to acid soil

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
Magnolia 'Yellow Bird' belongs to the plant family MAGNOLIACE and Genus Magnolia This Tree prefers Moist, well drained soil , a pH which can apply to most normal garden soil conditions, . All plants need light to allow the photosynthesis process of converting carbon dioxide to growth sugars to take place. Some plants need more sun-light than others. For this plant those sunlight conditions are well described as … Full sun We are often asked about plants for humming bird attraction. Unfortunately Magnolia 'Yellow Bird' does not attract these beautiful hummingbird, sunbird or nectar feeding varieties of garden birds Impressive Autumn foliage display is not shown by Magnolia 'Yellow Bird' so look for an alternative plant for pleasing Fall leaf properties Magnolia 'Yellow Bird' is not known as a butterfly attracting plant Magnolia 'Yellow Bird' | is a deciduous plant which means it loses its leaves in Autumn or Fall. Deciduous trees should not be planted close to water features or fish ponds. Almost all plants grown in gardens need to be fed using fertilzer in order to see them at their best. For this plant the suggested fertilizer program would be based upon … Typical mix of: 3 parts Nitrogen (N), 2 parts Phosphorous (P) and 3 parts Potassium (K for Latin name Kalium). Full sun is needed for Magnolia 'Yellow Bird' to do its best. It does well in moist, well drained soils. Magnolia 'Yellow Bird' will under good growing conditions survive and prosper between 5 and20 years. Magnolia 'Yellow Bird' is a woody perennial. This plant is deciduous in nature. Blossoms appear in February and continue through April. The blossoms are most often a yellow color.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
1.กลีบดอกหนาและจะไม่กางออกมากเหมือน ยี่หุบ แต่จะคล้าย มณฑา มากกว่า 2.กลิ่นหอมจะหอมโชยช่วงดอกบานเต็มที่ประมาณ สองถึงสามโมงเช้า แต่ ยี่หุบ จะหอมแรงยามค่ำไปถึงเช้า

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
General Culture: Best grown in moist, acidic, organically rich, well-drained loams in full sun to part shade. Generally intolerant of soil extremes (dry or wet). May take 3-5 years before first blooms appear on new plants. Best sited in a protected location because early spring frosts can damage flowers. ‘Lennei’ blooms somewhat later than the original hybrid. Noteworthy Characteristics: Magnolia x soulangiana (see A885 herein), commonly known as saucer magnolia, is a deciduous hybrid magnolia (M. denudata x M. liliiflora). It is the most commonly grown deciduous magnolia. It is typically seen as a broad shrub or small tree that grows to 20-25’ tall with a rounded crown. It is often grown in a multi-trunked shrubby form. ‘Lennei’ was introduced in Europe in 1853. It is a large, broad-spreading shrub that is most noted for its large, goblet-shaped, purple flowers and large leaves. It typically grows to 10-15’ tall over the first 10 years, eventually reaching 15-25’ tall over time. Fragrant flowers (to 8” across) bloom in early spring (March in St. Louis) before the foliage emerges. Flowers are deep purple with white inside. Sparse numbers of additional flowers may bloom sporadically later in spring on new growth, but the later flowers are usually less vigorous and less colorful than those of the primary bloom. ‘Lennei’ rarely produces fruit. Large medium green leaves (to 8” x 5”) are oblong to obovate. Foliage turns yellow in fall. Genus name honors Pierre Magnol, French botanist (1638-1715). Hybrid designation honors Chevalier Etienne Soulange-Bodin (1774-1846), Director of the French Royal Institute, who crossed this hybrid in the early 1800s. Cultivar name honors Peter Joseph Lenne (1789-1866), German landscape architect. Problems: No serious insect or disease problems. Uses: Beautiful specimen flowering shrub or small tree for the landscape.

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
เป็นต้นไม้ขนาดเล็กสูงประมาณ 4-6 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาล กิ่งอ่อนจะมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ ใบเป็นรูปหอก กว้าง 4-9 เซนติเมตร ยาว 11-19 เซนติเมตร เนื้อใบหนา ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน โค่นใบและปลายใบแหลม มีแขนงใบ 8-11 คู่

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora wangii Hu. วงศ์ : Annonaceae ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน ฤดูการออกดอก : ยังไม่แน่นอน (จากหนังสือรายงานว่าออกดอกช่วง พ.ย. - มี.ค. แต่ที่สวนไม้หอมฯ ออกดอกแรกที่เห็นในภาพด้านบน ออกดอกต้นเดือน มิ.ย. 49) เวลาที่ดอกหอม : หอมอ่อนๆ ตลอดวัน การขยายพันธุ์ : การทาบกิ่ง ข้อดีของพันธุ์ไม้ : ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ข้อแนะนำ : เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมไม่มาก หากต้องการความสวยงามหรือความแปลกใหม่ควรชื้อปลูก

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร

สวนนรา | เชียงใหม่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talauma candollei ชื่อวงศ์ MAGNOLIACEAE ชื่อสามัญ Magnolita ชื่ออื่นๆ มณฑา, จอมปูน ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง, ทาบกิ่ง ประวัติและข้อมูลทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีดอกดก สวยงาม มีกลิ่นหอม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มณฑาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 3-8 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปรี ขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่สีเหลืองครีมรูปรี ปลายกลีบค่อนข้างแหลม ดอกห้อยลง มีกลีบดอก 6 กลีบ เมื่อดอกบานจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม. ยาว 3-5 ซม. ส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงเย็นจนเช้าตรู่ เมื่อกลีบดอกชั้นนอกบานจะคลี่ห่อกันอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลและร่วงไปทั้งชุด ออกดอกตลอดปี การปลูกและดูแลรักษา มณฑาชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดีและมีอินทรีย์วัตถุสูง ควรปลูกไว้ในที่มีแสงแดดรำไร ไม่จัดจนเกินไป

ติดต่อ คุณติ๋ม โทร. , 0871762123

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ