hygrometer

ความชื้น

แชร์บน facebook
กลับ

      โดยทั่วไปแล้ว ความชื้นในอากาศ ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ความชื้น ซึ่งมาจากคาเต็ม ๆ ว่า ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity หรือ RH) หมายถึง    
   
      อัตราส่วนระหว่าง ปริมาณความชื้น(ไอน้า) ที่มีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณความชื้น(ไอน้า)ที่อากาศขณะนั้น จะรองรับได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิเดียวกัน (Matthesand Rushing, 1972)    
   
     หากปริมาณความชื้น มีมากกว่าก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้าหน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ จึงออกมาเป็นเปอร์เซ็น (%)    
   
      ความชื้น (Humidity) -ปริมาณของไอน้ำในอากาศ-มีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรุนแรง -เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศ-ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ    
   
     ความชื้นสัมพัทธ์ (Relativetyhumidity) หมายถึง “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%)    
   
    ความชื้นสัมพัทธ์ =(ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศ / ปริมาณไอน้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัว )x 100%หรือความชื้นสัมพัทธ์ =(ความดันไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ / ความดันไอน้ำของอากาศอิ่มตัว)x 100%    
   
ในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ เราใช้เครื่องมือซึ่งเรียกว่า “ไฮโกรมิเตอร์”(Hygrometer) หรือ เครื่องวัดความชื้น

      โดยทั่วไปแล้ว ความชื้นในอากาศ ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ความชื้น ซึ่งมาจากคาเต็ม ๆ ว่า ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity หรือ RH) หมายถึง    
   
อัตราส่วนระหว่าง ปริมาณความชื้น(ไอน้า) ที่มีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณความชื้น(ไอน้า)ที่อากาศขณะนั้น จะรองรับได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิเดียวกัน (Matthesand Rushing, 1972) หากปริมาณความชื้น มีมากกว่าก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้าหน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ จึงออกมาเป็นเปอร์เซ็น (%)    
   

clsForumTopic

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ