ค้นหาสินค้า

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)

ร้าน กม.๔เกษตรพันธุ์
โปรแตสเซียมฮิวเมท(เกล็ด) | กม.๔เกษตรพันธุ์ - ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

กม.๔เกษตรพันธุ์ | ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสธรรมชาติ ช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำปรับโครงสร้างของดินให้ทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำ ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้ม ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความสมดุลกรด-ด่างของดินมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
อัตราการใช้
1.ใช้โปรแตสเซียมฮิวเมท 1กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัม หรือปุ๋ยเคมี 1กระสอบ(50 กก.)
2.ใช้โปรแตสเซียมฮิวเมท 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปราดรดทั่วแปลงปลูก หรือฉีดพ่นทางใบทั่วทรงพุ่ม ล้างสารพิษตกค้างในดินหรือต้นพืชหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ
3.กรณีดินเสียต้องการปรับสภาพดิน ให้ไถกลบหน้าดินก่อน ใช้โปรแตสเซียมฮิวเมท 500 กรัม ผสมน้ำ 200ลิตร ราดรด/3-4ไร่ เพื่อเพิ่มค่าpHและจุลินทรีย์ในดิน
4.ใช้โปรแตสเซียมฮิวเมท 5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ผสมขุยมะพร้าว หรือวัสดุตอนกิ่ง เพาะชำกล้าไม้
5.ใช้โปรแตสเซียมฮิวเมท 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว และล้างสารพิษตกค้างในดิน
ปริมาตรบรรจุ 25 กิโลกรัม

ราคากระสอบละ 2,000.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740 0862823215 ไอดีไลน์ ekk0875193740

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

มูลไส้เดือน | กม.๔เกษตรพันธุ์ - ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

กม.๔เกษตรพันธุ์ | ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
ผลิตจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยไส้เดือนดิน จากนั้นนำมูลไส้เดือนดินไปหมักผสมด้วยจุลินทรีย์ไมคอร์ไรซาและธาตุอาหารพืช 1 เดือน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด ทำให้พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เจริญเติบโตดี ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้มีธาตุอาหาร เพิ่มเนื้อดินที่ร่วนซุย ช่วยกักเก็บความชื้น ส่งเสริมการงอกของกล้าพันธุ์เมล็ดพืชต่างๆที่เพาะได้ดี
* ข้อดีของมูลไส้เดือน
1.เป็นปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติและไม่มีกลิ่น
2.ไม่เป็นอันตรายต่อพืช หากใช้ในอัตราส่วนที่สูงจะสามารถช่วยให้รากงอกเร็วขึ้น
3.ปรับปรุงคุณภาพดิน ลักษณะของมูลไส้เดือนเป็นเม็ดเล็กๆ ช่วยปรับปรุงให้ดินไม่แน่นเกินไปส่งผลให้รากใหญ่และเจริญเติบโตเร็ว
4.มีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งไม่สามารถพบได้ในมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักอื่นๆ
5.มีธาตุอาหารมากมายที่พืชต้องการ และมีฮอร์โมนซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ละการแตกของรากพืช
* ประโยชน์ของมูลไส้เดือน
1.ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
2.ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้จะใช้ในปริมาณมาก
3.ไม่มีกลิ่นและยังช่วยในการดับกลิ่น
4.ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งให้สะอาดและใส่
5.ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
6.ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและช่วยในการกำจัดแมลง
ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม

ราคาถุงละ 50.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740 0862823215 ไอดีไลน์ ekk0875193740

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

เบสท์-วัน | กม.๔เกษตรพันธุ์ - ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

กม.๔เกษตรพันธุ์ | ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสธรรมชาติ ช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำปรับโครงสร้างของดินให้ทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำ ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้ม ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความสมดุลกรด-ด่างของดินมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
อัตราการใช้
1.ใช้เบสท์วัน 1กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์ 500กิโลกรัม หรือปุ๋ยเคมี 2กระสอบ(100 กก.)
2.ใช้เบสท์วัน 50กรัม ต่อน้ำ 200ลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปราดรดทั่วแปลงปลูก หรือฉีดพ่นทางใบทั่วทรงพุ่ม
3.กรณีดินเสียต้องการปรับสภาพดิน ให้ไถกลบหน้าดินก่อน ใช้เบสท์วัน 500กรัม ผสมน้ำ 200ลิตร ราดรด/3-4ไร่ เพื่อเพิ่มค่าpHและจุลินทรีย์ในดิน
4.ใช้เบสท์วัน 5กรัม ผสมน้ำ20ลิตร แช่ผสมขุยมะพร้าว หรือวัสดุตอนกิ่ง เพาะชำกล้าไม้
5.ใช้เบสท์วัน 50กรัม ต่อน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นทางใบฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว และล้างสารพิษตกค้างในดิน
ปริมาตรบรรจุ 100 กรัม

ราคาซองละ 70.00 บาท ติดต่อ เอกรินทร์ ช่วยชู โทร. 0875193740 0862823215 ไอดีไลน์ ekk0875193740

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์