108เทคโนฟาร์ม
แชร์บน facebook
ดั๊ก555,,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

ดั๊ก555

รหัส:
282814
ราคา:
120.00
ติดต่อ:
คุณนันท์ชนก เจริญศรีสัมพันธ์
โทรศัพท์:
035767341
หรือคลิกที่
รายละเอียด
หยุดการแตกใบอ่อน สะสมอาหารเพื่อการออกดอก ลงหัว เพิ่มการติดผลดก ป้องกันดอก ผลร่วง เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มสี เพิ่มความหวาน สะสมอาหารให้ลงหัวเผือก มัน เก็บผลสดได้นานวัน ราคาดี
โพสข้อความ