ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทธัญพืช-พืชไร่

กระจับ (Water chestnut) กิ่งพันธุ์มันสำปะหลัง (-) กิ่งพันธุ์อ้อย (-) ข้าว (Rice) ข้าวบาร์เลย์ (barley) ข้าวโพด (Corn) ข้าวฟ่าง (Millet Grass) ครั่ง (Lac) เครื่องเทศ (spices) งา (Sesame) ชา (Tea) ดอกเครื่องเทศ (-) ต้นกระจับ (-) ต้นกล้ากระจับ (-) ต้นกล้าข้าว (-) ต้นกล้าชา (-) ต้นกล้าถั่วขาว (-) ต้นกล้าถั่วลันเตา (-) ต้นกล้าเผือก (-) ต้นกล้ามันเทศ (-) ต้นกล้ามันสำปะหลัง (-) ต้นกล้าแมคคาเดเมีย (-) ต้นกล้ายางพารา (-) ต้นกล้าลูกประ (-) ต้นกล้าแห้ว (-) ต้นเผือก (-) ต้นมันเทศ (-) ต้นมันสำปะหลัง (-) ต้นลูกประ (-) ต้นอ้อย (-) ถั่วขาว (Navy bean) ถั่วเขียว (Green beans) ถั่วดํา (Vigna mungo) ถั่วแดง (Red Bean) ถั่วลันเตา (Sugar bean) ถั่วลิสง (Peanut) ถั่วเหลือง (Soy beans) ใบเครื่องเทศ (-) ใบชา (-) ผลกระจับ (-) ผลเครื่องเทศ (-) เผือก (Taro) ฝักข้าวโพด (-) ฝักเครื่องเทศ (-) มันเทศ (Sweet potato) มันพร้าว (Mun Praew) มันสำปะหลัง (Cassava) เม็ดบัวตากแห้ง (Dried lotus seed) เมล็ดข้าว (-) เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (-) เมล็ดข้าวฟ่าง (-) เมล็ดเครื่องเทศ (-) เมล็ดงา (-) เมล็ดถั่วขาว (-) เมล็ดถั่วเขียว (-) เมล็ดถั่วดํา (-) เมล็ดถั่วแดง (-) เมล็ดถั่วลันเตา (-) เมล็ดถั่วลิสง (-) เมล็ดถั่วเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์ข้าว (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (-) เมล็ดพันธุ์งา (-) เมล็ดพันธุ์ชา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วขาว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วดํา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วแดง (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์มันเทศ (-) เมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมีย (-) เมล็ดพันธุ์ยางพารา (-) เมล็ดพันธุ์ลูกเดือย (-) เมล็ดเม็ดบัวตากแห้ง (-) เมล็ดแมคคาเดเมีย (-) เมล็ดลูกเกาลัด (-) เมล็ดลูกเดือย (-) เมล็ดลูกประ (-) แมคคาเดเมีย (Macadamia-Nuts) ยางพารา (Rubber) ลูกเกาลัด (chestnut) ลูกเดือย (Adlay millet) ลูกประ (Look Pra) หัวเครื่องเทศ (-) หัวเผือก (-) หัวมันเทศ (-) หัวมันพร้าว (-) หัวมันสำปะหลัง (-) หัวแห้ว (-) แห้ว (water chestnut) อ้อย (Cane)