ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทธัญพืช-พืชไร่

กระจับ (Water chestnut) กิ่งพันธุ์มันสำปะหลัง กิ่งพันธุ์อ้อย ข้าว (Rice) ข้าวบาร์เลย์ (barley) ข้าวโพด (Corn) ข้าวฟ่าง (Millet Grass) ครั่ง (Lac) เครื่องเทศ (spices) งา (Sesame) ชา (Tea) ต้นกล้าชา ต้นกล้าเผือก ต้นกล้ามันเทศ ต้นกล้าแมคคาเดเมีย ต้นกล้ายางพารา ต้นเผือก ต้นมันสำปะหลัง ต้นอ้อย ถั่วขาว (Navy bean) ถั่วเขียว (Green beans) ถั่วดํา (Vigna mungo) ถั่วแดง (Red Bean) ถั่วลันเตา (Sugar bean) ถั่วลิสง (Peanut) ถั่วเหลือง (Soy beans) เผือก (Taro) มันเทศ (Sweet potato) มันพร้าว (Mun Praew) มันสำปะหลัง (Cassava) เม็ดบัวตากแห้ง (Dried lotus seed) เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง เมล็ดพันธุ์ควินัว (Quinoa Seed) เมล็ดพันธุ์งา เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เมล็ดพันธุ์ถั่วแดง เมล็ดพันธุ์ถั่วปากอ้า (Broad bean) เมล็ดพันธุ์ถั่วแระต้น (Angola pea Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (Sunn hemp Seed) เมล็ดพันธุ์ฝ้าย (Cotton seed) เมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมีย เมล็ดพันธุ์ยางพารา เมล็ดแมคคาเดเมีย เมล็ดลูกประ แมคคาเดเมีย (Macadamia-Nuts) ยางพารา (Rubber) ลูกเกาลัด (chestnut) ลูกเดือย (Adlay millet) อ้อย (Cane)