ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ    
เรื่อง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี    
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม    
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553    
   
วัตถุประสงค์    
เกษตรกร ผู้ส่งออก-นำเข้า เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืช สามารถผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    
   
จำนวนผู้ฝึกอบรม    
25 คน    
   
   
ระยะเวลาดำเนินการ
   
2 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึง 22 ตุลาคม 2553    
   
สถานที่ดำเนินการ    
คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม    
   
งบประมาณค่าใช้จ่าย    
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรมฯ 3,000 บาท    
   
การรับสมัคร
   
1. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดการฝึกอบรม และสมัครได้ที่    
- คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน    
โทรศัพท์ 034-351327 หรือ 0-2942-8200-45 ต่อ 3425    
-ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ. กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 034-351890    
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553    
   
2. สาหรับท่านที่ต้องการพักค้างคืนที่วิทยาเขต ทางผู้จัดฯ ได้สารองห้องพัก    
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนไว้ เป็นห้องพักคู่ปรับอากาศ    
ราคาห้องละ 600 บาท/ คืน (พักได้ 2 ท่าน/ห้อง)

คำสำคัญ:
โพสข้อความ