ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า 26-28 ต.ค.53

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2553 (รุ่นที่1) และวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (รุ่นที่ 2)    
   
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม    
ข้าราชการ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป    
   
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    
รุ่นที่ 1 วันที่ 6- 8 กันยายน 2553    
รุ่นที่ 2 วันที่ 26- 28 ตุลาคม 2553    
   
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
รุ่นละ 20 คน    
   
สถานที่อบรม    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
   
วิธีการฝึกอบรม    
การบรรยาย การสาธิต ปฏิบัติ และศึกษาดูงานนอกสถานที่    
   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
ผู้เข้าอบรมได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน หลังจากได้รับแจ้งผลการตอบรับแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรุณาจ่ายค่าอาหารล่วงหน้าท่านละ 600 บาท เพื่อยืนยันความประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรมภายใน 30 สิงหาคม 2553 รุ่นที่ 1 และ 15 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 2 โดยส่งเป็นธนาณัติในนามของ นายอุดม แก้วสุวรรณ์ (ปณ.กำแพงแสน) ที่อยู่ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม    
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่    
นายอุดม แก้วสุวรรณ์ (โทร. 081-947-9485)    
นางสาวคณิตฐา ชินวงษ์เขียว (0-3435-1399, 0-3428-1092)    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 0-3435-1399, 0-3428-1092 ต่อ 447 ,488 โทรสาร 034-351392, 034-281091    
E-mail: rdiudk@ku.ac.th    
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2553 (รุ่นที่1) และวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (รุ่นที่ 2)    
   
รายละเอียดในการฝึกอบรม    
ภาคบรรยาย    
- ชนิดพรรณไม้ดอกหอม    
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพันธุ์ไม้ดอกหอม    
- พันธุ์ไม้ดอกหอมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ    
- การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ดอกหอม    
- เทคนิค พื้นฐานการผสมพันธุ์ไม้ดอกหอม    
- เทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มไม้ดอกหอม    
- การผลิตวัสดุปลูกสำหรับปลูกไม้ดอกหอม    
- เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา เพื่อประโยชน์ทางการค้า    
   
การสาธิตและปฏิบัติ    
- เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม    
-เทคนิคและวิธีการผสมพันธุ์ไม้ดอกหอม    
-เทคนิคและวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มไม้ดอกหอม    
- การผลิตวัสดุปลูก สำหรับปลูกพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์    
-เทคนิคการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ และการอนุบาล    
   
การศึกษาดูงานนอกสถานที่    
- ศึกษาดูงานสวนรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกหอม ณ. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏอุตสาหกรรม และสวนไม้หอม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:
โพสข้อความ