ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า        
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557      
ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม      
     
คุณสมบัติของผู้เข้ารักบการอบรม      
ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุมเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป      
     
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      
จำนวน 25 คน      
     
ระยะเวลาอบรม      
3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน2557      
     
สถานที่ฝึกอบรม      
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม      
     
วิธีการฝึกอบรม      
การบรรยาย สาธิต และศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี      
     
การลงทะเบียนและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม      
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมโรงงาน      
     
หัวข้อในการอบรม      
การบรรยาย      
1. การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ      
-การเลือกวัสดุอินทรีย์ตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์      
-กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมัก)      
-การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์      
-การใช้ประโยชน์และข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์      
2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า      
-ชนิดของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพ      
-การเลือกวัสดุรองรับ      
-กระบวนการผลิต      
-การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์      
3.ความรู้เกี่ยวกับประราชบัญญัติปุ๋ย      
-ความหมายและประเภทของปุ๋ย      
-หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน      
-คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพตามเกณฑ์กำหนดของกรมวิชาการเกษตร      
-บทลงโทษ      
4.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน      
-การดำเนินการตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงาน      
5.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี      
-วัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต      
-ขั้นตอนกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบปั้นเม็ด/อัดเม็ด      
-ต้นทุนในการผลิต      
-การคำนวณปุ๋ย      
     
การสาธิต      
-กาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ      
     
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบอัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด      
     
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

สมัครอบรมปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://clgc.rdi.ku.ac.th    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 034-351399, 034-281092 ต่อ 464 มือถือ 089-457-4014 โทรสาร 034-351392 E-mail : rdians@ku.ac.th

คำสำคัญ:
โพสข้อความ