ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า วันที่ 10-12 กันยายน 2557

โดย: บงกช
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า    
วันที่ 10-12 กันยายน 2557    
ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
คุณสมบัติของผู้เข้ารักบการอบรม    
ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุมเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    
จำนวน 25 คน    
   
ระยะเวลาอบรม    
3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557    
   
สถานที่ฝึกอบรม    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
วิธีการฝึกอบรม    
การบรรยาย สาธิต และศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี    
   
การลงทะเบียนและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม    
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมโรงงาน    
   
หัวข้อในการอบรม    
การบรรยาย    
1. การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ    
-การเลือกวัสดุอินทรีย์ตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
-กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมัก)    
-การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์    
-การใช้ประโยชน์และข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์    
2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า    
-ชนิดของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพ    
-การเลือกวัสดุรองรับ    
-กระบวนการผลิต    
-การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์    
3.ความรู้เกี่ยวกับประราชบัญญัติปุ๋ย    
-ความหมายและประเภทของปุ๋ย    
-หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน    
-คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพตามเกณฑ์กำหนดของกรมวิชาการเกษตร    
-บทลงโทษ    
4.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน    
-การดำเนินการตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงาน    
5.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี    
-วัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต    
-ขั้นตอนกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบปั้นเม็ด/อัดเม็ด    
-ต้นทุนในการผลิต    
-การคำนวณปุ๋ย    
   
การสาธิต    
-กาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ    
   
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบอัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตะไคร้หอม ต้นสมบูรณ์ 100ต้น/300บาท ติดต่อ "สวนดอกบัวทัวร์" อ.เมือง นครราชสีมา 081-7181417

โพสข้อความ