ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

อบรม "การปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก"    
อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557    
ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
   
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป    
   
ค่าใช้จ่ายในการสมัครการฝึกอบรม    
การปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ    
1,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)    
สมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถ้าหลังจากนี้ต้อง เสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,900 บาท    
โดยจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า    
ได้ดังนี้ ธนาณัติในนาม นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจํารัส (ปณ.กําแพงแสน)    
ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140    
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน    
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-246985-8 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง    
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร 034-351392 หากมีข้อสงสัย โทร.034-351399,034-281092 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
   
กําหนดการ(ร่าง)    
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557    
08.00–08.30น.  ลงทะเบียน    
08.30–10.00น.  การปลูกและดูแลหน่อไม้ฝรั่ง (อ.กรุง สีตะธนี)    
10.00–10.30น.  รับประทานอาหารว่าง    
10.30–12.00น.  ดินและปุ๋ยสําหรับหน่อไม้ฝรั่ง (ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)    
12.00–13.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00–14.30น.  โรคของหน่อไม้ฝรั่งและการควบคุม (รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง)    
14.30–15.00น.  รับประทานอาหารว่าง    
15.30–17.00น.  การจัดการศัตรูพืช:หน่อไม้ฝรั่ง (ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)    
   
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557    
08.00–12.00น.  ทัศนศึกษาแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง    
12.00–13.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00–14.00น.  การรวมกลุ่มและการทําระบบGAP    
14.00–16.00น.  บรรยายและการย้ายปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อ.มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และคณะ)    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Check that off the list of things I was cosnefud about.

คำสำคัญ:
โพสข้อความ