ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า วันที่ 19-21 มีนาคม 2557

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า"    
อบรมวันที่ 19-21 มีนาคม 2557    
ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
   
   
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   
รุ่นละประมาณ 25 คน    
   
สถานที่อบรม    
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน    
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
   
วิธีการฝึกอบรม    
การบรรยาย การสาธิต และการเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,700บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวันอาหารว่าง และบริการรถนํา    
เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2 แห่ง    
โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถชําระเงินโดย    
1)ส่งเป็นธนาณัติในนามของ นางสาวอตินุช แซ่จิว(เคาน์เตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน00034)    
ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
หรือ    
2)โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วิทยาเขตกําแพงแสน ชื่อบัญชี หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตรเลขที่บัญชี    
769-226887-0 หลังจากชําระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชําระเงินทางโทรศัพท์หรือส่งสําเนาการโอนเงินทางแฟกซ์    
อีเมล์หรือทางไปรษณีย์ก่อนการอบรมพร้อมใบสมัครท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
*กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาโทรแจ้งให้ทางเราทราบก่อน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557    
ทางเราขอหักเงินค่าธรรมเนียม 50% ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลัง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557    
ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน    
   
การสมัครเข้ารับการอบรม    
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่    
นางสาวคณิตฐา ชินวงษ์เขียวหรือ นางสาวอตินุช แซ่จิว ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    
โทรศัพท์ 034-281-092,034-351-399,081-8243165,089-457-4014    
โทรสาร 034-351-392 E-mail:rdikhc@ku.ac.th,rdians@ku.ac.th    
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.rdi.ku.ac.th    
   
รายละเอียดในการฝึกอบรม    
การบรรยาย    
-การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ    
-วัสดุอินทรีย์ตั้งต้น    
-กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมัก)    
-การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์    
-การใช้ประโยชน์และข้อจํากัดของปุ๋ยอินทรีย์    
-การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า    
-ชนิดของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพ    
-การเลือกวัสดุรองรับ    
-กระบวนการผลิต    
-การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์    
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย    
-ความหมายและประเภทของปุ๋ย    
-หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน    
-คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพตามเกณฑ์กําหนดของกรมวิชาการเกษตร    
-บทลงโทษ    
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน    
-การดําเนินกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน    
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี    
-วัตถุดิบเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต    
-ขั้นตอนกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบปั้นเม็ด/อัดเม็ด    
-ต้นทุนในการผลิต    
-การคํานวณสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมี    
   
การสาธิต    
-การทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ    
   
การเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ดและแบบอัดเม็ด    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ