ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสำหรับการส่งออกอเมริกา วันที่ 19-20 ก.พ. 2557

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความ    
เสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสำหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา    
ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
(แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเทคโนโลยีเกษตร)    
ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มก.(กพส.)    
หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 47 และรุ่นที่ 48    
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556    
และวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557    
ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   
   
วัตถุประสงค์    
   
1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการส่งออกมะม่วงฉายรังสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถดำเนินการส่งออกมะม่วงฉายรังสีทางเรือได้    
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน    
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ผลมะม่วงไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น    
   
ค่าใช้จ่าย    
- ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน    
   
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
ผู้ส่งออก ผู้ประอบการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป    
   
ระยะเวลาการอบรม และจํานวนผู้เข้ารับการอบรม    
รุ่นที่47 วันที่่ 6-7 พฤศจิกายน 2556จํานวน 50 คน    
รุ่นที่48 วันที่่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557จํานวน 50 คน    
   
สถานที่่ฝึกอบรม และสถานที่พัก    
-ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม    
-บริษัทซินเนอรจี เฮล์ท(ประเทศไทย)จํากัด    
-สถานที่พัก ศูนย์สงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ(แสนปาล์ม)    
   
หัวข้อในการฝึกอบรม    
6.1 หมวดวิชาหลัก(ภาคบรรยาย)    
1.สรีรวิทยาของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว    
2.การประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตผลทางการเกษตร    
3.การจัดการมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับฉายรังสีไปจําหน่ายยังสหรัฐอเมริกา    
   
6.2 หมวดวิชารอง(สาธิต-ปฏิบัติการ)    
1.การจัดการมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับฉายรังสีไปจําหน่ายยังสหรัฐอเมริกา    
2.การฉายรังสีผลไม้และขั้นตอนการขอใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฉายรังสีกับบริษัทซินเนิรจี เฮลท์ (ประเทศไทย)จํากัด    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ