ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 31 วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 31”
   
   
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ปริมาณมาก ได้ต้นพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ในเวลารวดเร็ว นอกเหนือจากใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ซึ่งผลิตต้นพันธุ์เพื่อการส่งออกมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันมีเอกชนนำเทคนิคนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้ากับพืชหลายชนิด เช่น ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมากเพื่อการส่งออก เช่น ปทุมมา ไม้น้ำ หรือ ในการผลิตต้นพันธุ์พืชใช้ในการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เช่น สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย นอกจากนั้นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเป็นเทคนิคพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยได้หลายสาขา เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการสกัดสารสำคัญทางยา    
   
งานเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเป็นประจำทุกปี เป็นการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและเทคนิคทางด้านนี้ให้เป็นที่แพร่หลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธุรกิจการผลิตต้นพันธุ์พืชเป็นการค้า ในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย    
   
ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม    
ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ    
   
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม    
นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการนอกสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป    
   
วิธีการฝึกอบรม/หลักสูตร    
1) หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ : ประกอบด้วยการอบรมภาคบรรยาย และ ได้ฝึกปฏิบัติการจริงทุกคน    
2) การออกแบบและจัดตั้งห้องปฏิบัติการ    
3) เครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
4) การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    
5) การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ    
6) ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ    
7) การย้ายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังย้ายปลูก    
8) ปฏิบัติการ ”เตรียมสารละลายเข้มข้น (stock solution) สูตร MS”    
9) ปฏิบัติการ “เตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS และ การนึ่งฆ่าเชื้อ”    
10) ปฏิบัติการ “เตรียมชิ้นส่วนพืชและฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บริเวณผิวนอกชิ้นส่วนพืช”    
11) ปฏิบัติการ “เทคนิคปราศจากเชื้อและการถ่ายขวดเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ”    
12) ปฏิบัติการ “ย้ายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังย้ายปลูก”    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    
รับผู้เข้าอบรมจำกัด จำนวน 15 – 20 คน (เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติจริงทุกคน)    
   
ค่าลงทะเบียน    
3,500 บาท กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลา (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจะได้รับในวันอบรม)    
   
วิธีการสมัครและการชำระเงิน    
   
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556    
   
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินสดได้ที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-942-8740 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้า บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 043-7-28350-0 ธ. กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ หรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 069-2-51193-4 ธ. ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้โอนเงิน ต้อง Fax ใบโอนเงิน พร้อมใบสมัครมาในวันที่ทำการโอนเงินด้วย หมายเลข Fax 02-942-8748)    
   
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556    
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
1. นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์    
2. นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ    
งานเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โทร. 02-942-8740 ต่อ 304, 302, 306    
โทรสาร 02-942-8748    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ