ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ    
   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม  2555    
ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
   
หลักการและเหตุผล    
ถั่วงอกเป็นแหล่งอาหารที่มีไวตามิน C สูง และเป็นใยอาหารที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยเรามีการบริโภคถั่วงอกกันวันละหลายแสนกิโลกรัม และใช้ในอาหารที่หลากหลาย เช่น ก๋วยเตี๋ยว , ผัดไทย , ขนมจีนน้ำยา ฯลฯ ปริมาณการนำไปใช้มีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ตลอด  สามารถนำไปผลิตเป็นอาชีพได้ดี    
   
วัตถุประสงค์    
1.    เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจากถั่วเขียว    
2.    เพื่อการผลิตถั่วงอกไว้รับประทานหรือจำหน่ายเป็นอาชีพ    
3.    เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีไวตามิน C สูง จากพืชผักให้คุณค่าทางโภชนาการสูง    
4.    เพื่อกระจายการผลิตถั่วงอกให้ขยายกว้างออกไป    
   
หลักสูตรการอบรม    
08:30 – 09:00 น.    ลงทะเบียน    
ภาคบรรยาย    
09:00 – 10:00 น.    ศึกษา CD ทัศน์  เรื่องวิธีการเพาะถั่วงอกแบบต่าง ๆ    
10:00 – 11:00 น.    อธิบายปัจจัยพื้นฐานในการเพาะถั่วงอก , การเพาะถั่วงอกเพื่อบริโภคในครัวเรือน    
   การเพาะถั่วงอกระดับชุมชน , การเพาะถั่วงอกแบบเป็นอุตสาหกรรม    
ภาคปฏิบัติ    
11:00 – 12:00 น.    ฝึกปฏิบัติ การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน    
12:00 – 13:00 น.    พักกลางวัน    
13:00 – 14:00 น.    ฝึกปฏิบัติ การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษในระดับชุมชน    
14:00 – 15:00 น.    ฝึกปฏิบัติ การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษในระดับอุตสาหกรรม    
15:00 – 16:00 น.    การบรรจุถั่วงอกเพื่อการจำหน่ายเป็นการค้า    
   
ผู้สอน  นายสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม  และ นายวีรชัย  โทบาง    
   
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จบการศึกษาขั้นต่ำชั้น ป.4  ขึ้นไป  อ่านออกเขียนได้    
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม  2555    
   
สถานที่    
บรรยาย ชั้น 2 และฝึกปฏิบัติ โรงงานผลิต 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
ค่าลงทะเบียน  คนละ 1,200.- บาท (รวมค่าวัตถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม)    
   
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    28 คน  (ปิดรับเมื่อครบจำนวน)  และขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน    
   
หากต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ