ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ผมต้องการเครื่องกรอกดินคับ

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ผมต้องการเครื่องกรอกดินคับ ไม่ทราบว่าที่ไหนขายบ้างคับ  ช่วยรบกวนด้วนะคับ

   
บทคัดย่อ    
การสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนกรอกดินใส่ถุงเพาะชำและเพิ่มผล      
ผลิตแก่เกษตรกรเพื่อลดภาระงานให้เกษตรกรมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น    
       เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำอัตโนมัตทำงานโดยใช้สุญญากาศในการจับถุงและิเปิดถุงเพาะชำขนาด 5x10 cm มอร์เตอร์ไฟฟ้า    
เป็นตัวต้นกำลังให้แขนจับและแขนเปิดถุงเพาะชำให้ทำงานหลังจากถุงเพาะชำเปิดแล้วหัวส่งดินจะส่งดินลงในปริมาณที่พอดีกับถุง      
ลงในถุงเพาะชำโดยมอร์เตอร์ไฟฟ้า    
       การประเมินคุณภาพของเครื่องผสมดิน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญด้านการ    
เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยการทดลองใช้งานของเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำและตอบแบบประเมินแล้วนำผลจากแบบประเมิน    
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งการวิเคราะห์์ผลด้านโครงสร้างด้านการ    
ใช้งานและด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 สรุปได้ว่าเครื่องผสมดินที่สร้างขึ้น    
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องผสมดินนี้มีคุณภาพอยู่่ในระดับ ดี    
   
   
วีดีโอ    
   
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์    
       11.1   เพื่อใช้กรอกดินใส่ถุงเพาะชำทดแทนแรงงานคน    
       11.2   เพื่อประหยัดเวลาของเกษตรกร    
       11.3   เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร    
       11.4   เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร    
   
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์    
      เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำอัตโนมัตินี้สามารถนำถุงเพาะชำขนาด 5x10 cm ที่มีขายอยู่ทั่วไปใส่เข้าไปในเครื่องได้ครั้งละ 120 ถุง เมื่อเปิดเครื่องเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การนำถุงออกจากกล่องบรรจุถุง การเปิดปากถุง การกรอกดินเข้าถุง จนกระทั้งการนำ ถุงออกจากเครื่องใช้แรงงานคนหนึ่งคนบรรจุถุงเพาะชำที่ซื้อมาเข้ากล่อง และบรรจุดินที่เกษตรกรผสมไว้เข้าถัง    
ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์    
      การทำงานเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำเริ่มเมื่อเปิดสวิทช์มอร์เตอร์ไฟฟ้าแขนจับถุงจะทำงานให้หัวจับถุงสุญญากาศเคลื่อนที่ไปจับ    
ถุงออกจากกล่องบรรจุถุง มารออยู่ในตำแหน่งที่จะเปิดปากถุง และมอร์เตอร์แขนเปิดปากถุงจะทำงานให้หัวเปิดถุงสุญญากาศเคลื่อนที่    
ออกไปเปิดปากถุง ให้ได้ตำแหน่งต่อมามอร์เตอร์ไฟฟ้าหัวกรอกดินจะทำงานโดยนำดินในกระบอกบรรจุดินที่มีปริมาณพอดีกับถุง    
เคลื่อนที่ลงไปกรอกดินให้เข้าถุงแล้วกลับตำแหน่งเดิม จากนั้นมอร์เตอร์ไฟฟ้าแขนจับถุงจะทำงานอีกพร้อมส่งถุงที่กรอกดินแล้วออก จากเครื่องเป็นหนึ่งรอบการทำงานและจะทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะปิดสวิทช์ หนึ่งรอบการทำงานใช้เวลา 15 วินาที    
   
ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจน    
      เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำสามารถกรอกดินได้ 4 ถุงต่อนาที ถ้าหนึ่งวันทำงาน 8 ชั่วโมง จะได้ 1,920 ถุง ถ้าใช้แรงงานคนหนึ่งวัน    
ทำงาน 8 ชั่วโมงจะได้ประมาณ 1,000 ถุง เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำใช้พลังงานไฟฟ้ากินไฟน้อยประหยัด เมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงาน    
คนต่อวันจึงเป็นเครื่องที่ลดภาระแรงงานและค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรได้    
   
http://203.172.182.172/~chatchawan/index1.html กดตามลิงค์นี้ดูนะ หรือส่งเมล์มาที่  yai_pek_dhon@hotmail.com ต้องการกี่เครื่อง กำหนดงบต่อเครื่องของคุณเท่าไร

http://www.youtube.com/watch?v=EfH5xGmgZ_4 ตามลิงค์ี้นะ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ