ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนรุ่นที่ 44 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2555

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 44      
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม  2555    
ณ  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
   
   
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรม การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าทางเกษตรกรรมของประเทศโดยเฉพาะผลิตผลทางพืชสวน เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งปัจจุบันผลิตผลพืชสวนหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน และกล้วยไม้ เป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศมากเนื่องจากเป็นแหล่งของสารอาหาร สารป้องกันโรค วิตามินและเส้นใย ตลอดจนสุนทรียภาพทางจิตใจ เช่น ดอกไม้ และในปี 2550-2552 ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้งสามารถทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 7 มีมูลค่า 13,200.08-17,818.01 ล้านบาท  ผักสดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ทำรายอยู่ในลำดับที่ 10 มีมูลค่า 6,867.14-6,702.62 ล้านบาท และกล้วยไม้อยู่ในลำดับที่ 14 มีมูลค่า 2944.71-2737.33 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2548-2552(มกราคม-ธันวาคม) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่สามารถส่งออกผลิตผลเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   ที่เป็นเช่นนี้เพราะเทคโนโลยีที่เกษตรกร ผู้ส่งออก หรือผู้เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติกับพืชเหล่านี้ภายหลังเก็บเกี่ยวยังไม่ดีเพียงพอ ประกอบกับผลิตผลที่เก็บเกี่ยวจากต้นมาแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ และใช้อาหารที่สะสมอยู่เพื่อความอยู่รอด เมื่อผลิตผลใช้อาหารที่สะสมอยู่หมดไป ผลิตผลนั้นก็จะตายไปในที่สุด อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ผลิตผลอาจเสื่อมสภาพไปได้เนื่องจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงด้วย ดังนั้นหากเกษตรกร ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผลผลิต หรือการส่งออก งานสอน งานวิจัย ทำให้สามารถลดการสูญเสียทั้งทางด้านผลผลิต ด้านทุน แรงงาน และการตลาด  อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ทำให้สามารถส่งออกผลิตผลไปยังตลาดต่างประเทศที่อยู่ห่างไกลทางเรือได้เป็นปริมาณมาก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบทางการเกษตร    
   
ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 44”ขึ้นสำหรับผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว    
พืชสวนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ไปยังเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้    
   
วัตถุประสงค์    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในทางการค้า  การวิจัย  และ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน    
   
ค่าใช้จ่าย    
- เสียค่าลงทะเบียน   5,000  บาท    
(รวมค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า  อาหารเที่ยง และอาหารว่าง)    
   
หมดเขตรับใบสมัครวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2555    
   
ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-7542213, 081-1968318  (034)351399 ต่อ 426, (034)355368      
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ