ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

โครงการฝึกอบรม องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย วันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรม    
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย    
Knowledge to Improve Crop Production to Food Safety
   
   
หลักการและเหตุผล    
การผลิตพืชเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิตนั้น ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม  การปลูกและการดูแลพืชที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ เช่น ความไม่คุ้มทุนในการผลิต  สภาวะพืชอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประชากรเชื้อโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช  ส่งเสริมการลดลงของผลิตภาพของดิน  งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  เห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืช เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย โรคพืช วัชพืช และแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชตามแนวทาง Good Agricultural Practice และเกษตรอินทรีย์ จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน    
   
วัตถุประสงค์    
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรแก่ผู้ผลิตพืชและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม    
   
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    
วันจันทร์-อังคารที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2555    
   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
ผู้เข้าอบรมได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและค่าเดินทางไป – กลับเอง และเพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ขอรับการอบรมต้องชำระเงินจำนวน 500 บาท โดยส่งเป็นธนาณัติในนามของ  นางสาวอตินุช  แซ่จิว  (เคาน์เตอร์  ม.เกษตรศาสตร์  กำแพงแสน 00034)  ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140  หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อบัญชี หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร เลขที่บัญชี 769-226887-0  (กรุณาสำเนาใบโอนส่งมาพร้อมใบสมัคร) ท่านจะได้รับเงินจำนวน 500 บาท คืนในวันสุดท้ายของการอบรม (กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินคืน)    
   
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวคณิตฐา ชินวงษ์เขียว หรือ นางสาวอตินุช แซ่จิว ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-281-092 โทรสาร 034-351-399    
E-mail: rdikhc@ku.ac.th, rdians@ku.ac.th    
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555    
   
ที่มา: มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ