ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

อบรมจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม    
โดย    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน    
จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2555  หลักสูตร    
การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
   
   
หลักสูตรการจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตมะขามหวาน ลดขนาดทรงพุ่ม เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพฝักโดยการทำให้มะขามออกดอกและฝักใหญ่พร้อมกัน ฝักมีเนื้อเต็ม ตลอดจนสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ง่าย เช่น โรคและแมลงที่เกี่ยวกับมะขาม    
   
   คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป    
   ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ลดเหลือหลักสูตรละ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)    
   
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า    
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ    
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโ0ทรสาร (034) 351934 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม    
   
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ    
โทร. (034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ