ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม วันที่ 25-27 ตุลาคม 2554

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม      
วันที่  25-27 ตุลาคม 2554    
ณ ห้องประชุมชั้น 9    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
   
   
หลักการและเหตุผล  
   
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในรูปของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพชนิดต่างๆ แต่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสมุนไพรในรูปของของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยของไทยยังมีน้อยและยังไม่เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพเท่าใดนัก เนื่องจากผู้ผลิตยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์  และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยจึงนับเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศ    
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการผลิตสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืช และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเพื่อจำหน่าย ให้เป็นระบบการผลิตที่มีคุณภาพต่อไป    
   
วัตถุประสงค์
   
1.  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์    
2.  เพื่อทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพร    
   
ระยะเวลา – สถานที่อบรม    
 2-3 วัน วันที่ 25-27 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    
   
วิธีการอบรม    
        บรรยาย และปฏิบัติการ    
   
กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน    
      - บุคลากรในองค์กรภาคเอกชนและรัฐบาล    
      - บุคคลทั่วไปที่สนใจ    
จำนวน 25-30 คน    
   
วิทยากร    
      ทีมงานอาจารย์และนักวิจัยเฉพาะทางของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
วิธีการสมัคร    
1.ติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม หรือส่งแบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในวันและเวลาราชการ ได้ ที่ คุณจันทร์เพ็ญ  กรอบทอง      
โทรศัพท์ :  02-942-8600-3 ต่อ 207  โทรสาร :  02-562-0338      
E-mail :  aapcpk@ku.ac.th      
2. ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสาร 02-5620338 (กรุณาเขียนชื่อ-ที่อยู่ของผู้เข้าอบรมลงในใบโอนเงินให้ชัดเจน)    
3. ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน หรือ ก่อนการอบรม 2 สัปดาห์    
** กรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา **    
   
ค่าลงทะเบียน    
3000-4,500 บาท    
2 วัน=3,000     3 วัน=4,500   บาท / คน   (อัตรานี้รวมค่าอุปกรณ์ในการสอน, ค่าเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)    
(กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างช้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการอบรม)    
   
*** สำหรับ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา***    
   
เนื้อหาการอบรม    
ภาคบรรยาย    
- หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์    
- วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต และการวัดค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
- บรรจุภัณฑ์และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
   
ปฏิบัติการ วันที่ 1:  การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร:  ผลิตภัณฑ์น้ำหอมและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด    
- ขั้นตอนการสกัดน้ำมันหอมระเหย    
- ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหอมและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด    
-การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำหอมและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัดปฏิบัติการ วันที่ 2: การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนาโน    
-การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดจากสมุนไพร    
- การกักเก็บสารสกัดสมุนไพรในอนุภาคขนาดเล็ก    
- การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทครีม เจลและซีรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก    
   
*ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมครบตามเวลาจะได้รับใบประกาศนียบัตร*    
   
   
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ