ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน สบู่เหลว และสบู่ก้อนขุ่นที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ วันที่ 6 ตุลาคม 2554

แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน สบู่เหลว และสบู่ก้อนขุ่นที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ    
วันที่ 6 ตุลาคม 2554    
ณ ห้องประชุมชั้น 5    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
   
หลักการและเหตุผล      
         สบู่ก้อนใสและขุ่นรวมทั้งสบู่เหลวเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดประสงค์เพื่อใช้ขจัดสิ่งสกปรก จัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันพบว่ามีค่าทางการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในธุรกิจความงามที่มีการใช้วัตถุดิบเป็นพืชสมุนไพร อีกทั้งกระแสของการดูแลสุขภาพในสินค้าที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก  ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชธรรมชาติมากขึ้น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้นั้นยังเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี    
   
วัตถุประสงค์    
     1. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบสารสกัดธรรมชาติและพืชสมุนไพรของไทย    
     2.เพื่อฝึกอบรมการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับทำความสะอาด    
     3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและขยายผลในธุรกิจต่อไป    
   
ระยะเวลา – สถานที่อบรม    
       วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    
   
วิธีการอบรม    
        บรรยาย และปฏิบัติการ    
   
กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน    
      - บุคลากรในองค์กรภาคเอกชนและรัฐบาล    
      - บุคคลทั่วไปที่สนใจ    
        จำนวน 10-20 คน    
   
วิทยากร    
      ทีมงานอาจารย์ และนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
วิธีการสมัคร    
1.ติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม หรือส่งแบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ  กรอบทอง      
โทรศัพท์ :  02-942-8600-3 ต่อ 207  โทรสาร :  02-562-0338      
E-mail :  aapcpk@ku.ac.th      
2. ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสาร 02-5620338 (กรุณาเขียนชื่อ-ที่อยู่ของผู้เข้าอบรมลงในใบโอนเงินให้ชัดเจน)    
3. ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน หรือ ก่อนการอบรม 2 สัปดาห์    
** กรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา **    
   
ค่าลงทะเบียน    
     1,500  บาท / คน (อัตรานี้รวมค่าอุปกรณ์ในการสอน, ค่าเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)    
(กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างช้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการอบรม)    
   
*** สำหรับ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา***    
   
เนื้อหาการอบรม    
- ภาคบรรยาย  การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร    
- ภาคปฏิบัติ  การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นจากน้ำมันสบู่ดำ    
   
*ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมครบตามเวลาจะได้รับใบประกาศนียบัตร*
   
   

คำสำคัญ:
โพสข้อความ