ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP” วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP    
         
      โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP" วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน    
   
หลักการและเหตุผล    
   
   ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มเครือข่าย GAP ภาคตะวันตก ได้จัดทำโครงการ ปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานสากล ทางโครงการได้เห็นความสำคัญของการผลิตผักปลอดภัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การผลิตผักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มทุนในการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร    
   
วัตถุประสงค์    
   ๑. เพื่อจัดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการผลิตผักปลอดภัย    
   ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย    
   
วันเวลา สถานที่จัดฝึกอบรม    
  วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม    
   
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:
โพสข้อความ