ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมเรื่อง "การพัฒนานักวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา : จากต้นกล้าสู่มืออาชีพ" วันที่ 27-29 เมษายน

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ห้องปฏิบัตการงานสารพิษ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานักวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา : จากต้นกล้าสู่มืออาชีพ" ในวันที่ 27-29เมษายน 2554    
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง    
ห้องปฏิบัติกางานสารพิษ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง    
   
ซึ่งเนื้อหาเป็นวิธีการตรวจสอบสารพิษเชื้อราให้กับนักวิเคราะห์และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านสารพิษเชื้อราและการปรับใช้  การสุ่มตัวอย่าง  การเตรียมตัวอย่างและวิธีการตรวจสอบ   การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อผลการวิเคราะห์ที่ ถูกต้องแม่นยำ และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์สาร พิษเชื้อราให้สอดคล้องกับระบบสากลและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้อง ปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษเชื้อราของประเทศไทย    
   
การอบรมแบ่งได้เป็น 2 ส่วน    
1 ภาคบรรยาย  รับสมัครเพียง 60 ท่านเท่านั้น    
2. ภาคบรรยายและปฏิบัติ รับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น    
   
ค่าลงทะเบียน    
ภาคบรรยาย 1,000 บาท    
ภาคบรรยายและปฏิบัติการ 3,500 บาท    
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ    
   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องสารพิษเชื้อราและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน    
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์/ตรวจสอบสารพิษเชื้อรา    
3. เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิเคราะห์สารพิษเชื้อราระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
   
หลักสูตร    
ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง    
27 เมษายน 2554    
๏ Overview of mycotoxin analysis    
๏ Advanced analysis of mycotoxins    
๏ Good laboratory practice for chemical analysis    
๏ Sampling methodology    
๏ Quality control: Proficiency testing and using of reference material    
๏ Case study    
   
ภาคปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการงานสารพิษ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง    
28 เมษายน 2554    
๏ หลักการและทฤษฎีของ ELISA (2 ชม.)    
๏ ข้อควรระวัง ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการวิเคราะห์สารพิษเชื้อราด้วย ELISA (1 ชม.)    
๏ ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์สารพิษเชื้อราด้วย ELISA (1 ชม.)    
๏ ปฏิบัติการวิเคาะห์สารพิษเชื้อราด้วย ELISA (2 ชม.)    
   
29 เมษายน 2554    
๏ หลักการและทฤษฎีของ HPLC (1 ชม.)    
๏ การวิเคราะห์สารพิษเชื้อราด้วยวิธีทางเคมี (2 ชม.)    
๏ ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์สารพิษเชื้อราด้วย HPLC (1 ชม.)    
๏ ปฏิบัติการการ clean-up ด้วยอุปกรณ์ Immunoaffinity column (IAC) (1 ชม.)    
๏ ปฏิบัติการวิเคาะห์สารพิษเชื้อราด้วย HPLC (1 ชม.)    
   
สนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา  สาโร โทรศัพท์ 0 25625000 ต่อ 5141    
Email : Kritika.s@ku.ac.th    
   
ที่มา: http://www.ku.ac.th

คำสำคัญ:
โพสข้อความ