กม.๔เกษตรพันธุ์

มหัศจรรย์จุลินทรีย์กำจัดโรคแมลง

แชร์บน facebook
กลับ

มหัศจรรย์จุลินทรีย์กำจัดโรคแมลง คือ การนำเอาสารชีวภัณฑ์มาใช้เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชพรรณได้หลากหลายชนิด สร้างผลผลิตและรายได้จำนวนมาก แต่เมื่อการเพาะปลูกขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้แมลงศัตรูพืชต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น ประกอบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อน ทำให้แมลงต่างๆมีการระบาดและทวีความรุนแรงมากขึ้น จนเกษตรกรต้องหันมาพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลง แต่สารเคมีเหล่านั้นกลับทำให้แมลงดื้อยาเพิ่มขึ้น เกษตรกรต้องใช้ในปริมาณมากขึ้น ส่งผลกระทบตามมาต่อสุขภาพ รวมถึงเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นพิษต่อสุขภาพผู้ใช้และผู้บริโภค และนอกจากนี้ยังทำให้ประเทศไทยสูญเสียเงินจากการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท สารชีวภัณฑ์จึงมีบทบาทมากในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติ เนื่องจากเกษตรกรใช้แล้วปลอดภัย โรคแมลงไม่ดื้อยา เห็นผลชัดเจน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำแนกแบ่งย่อยออกได้ดังนี้    
   
1.ไตรโคเดอร์ม่า เป็นกลุ่มเชื้อราจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลากชนิดและช่วยย่อยเศษ ซากพืชซากสัตว์และปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินได้ดี ทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น    
2.บาซิลลัส ทูริงเจนซิส เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ในการกำจัดหนอน เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปเชื้อจะเข้าไปทำลายลำไส้ของหนอนทำให้อวัยวะภายในฉีกขาด หยุดการกินอาหารและตาย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสัตว์เลี้ยง    
3.บาซิลลัส ซับทิลิส เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยจะสร้างสารพิษที่ทำให้เชื้อสาเหตุโรคพืชถูกยับยั้งการเจริญเติบโตและตายในที่สุด    
4.บิวเวอร์เรีย เป็นกลุ่มเชื้อราจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยบิวเวอร์เรียจะแทงเส้นใยเข้าสู่ผนังลำตัวแมลงและกินของเหลวภายในตัวแมลงเป็นอาหาร และเจริญเส้นใยสีขาวปกคลุมตัวแมลง    
5.เมธาไรเซียม เป็นกลุ่มเชื้อราจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยเมธาไรเซียมจะแทงเส้นใยเข้าสู่ผนังลำตัวแมลงและกินของเหลวภายในตัวแมลงเป็นอาหารและเจริญพันธุ์โดยสปอร์แล้วปลิวไปตามธรรมชาติ เมื่อไปเกาะตัวแมลงศัตรูพืชในอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมเชื้อจะทำงานจัดการแมลงศัตรูพืชได้ต่อไป    
ที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพ ทั้งเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภค

clsForumTopic
โพสข้อความ