โรงงานปุ๋ย ไซโต

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนพิ่มผลผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไซโต

แชร์บน facebook
กลับ

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนให้ผลผลิตนับว่ามีความสำคัญมาก หากจัดการดีจะส่งผลให้ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดีในระยะต่อ ๆ ไป? คือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันควรจัดการสวนปาล์มน้ำมันโดยกำหนดให้มีจำนวนต้นที่ปลูกเพื่อให้ผลผลิตประมาณ 22 ต้น/ไร่? และก่อนจะทำการปลูกปาล์มน้ำมันควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้น สำหรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในช่วงก่อนให้ผลผลิต ห้ามเกษตรกรแต่งทางใบจนถึงระยะการเก็บเกี่ยว (30 เดือน)? เพราะในช่วงดังกล่าวปาล์มน้ำมันกำลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโต จำเป็นต้องมีการสร้างอาหารมาก ดังนั้น ต้นปาล์มจึงต้องการสังเคราะห์แสงมาก ซึ่งการแต่งทางใบออกจะเป็นการลดพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงทำให้ต้นปาล์มมีการสร้างอาหารน้อยลง และการตัดทางใบออกยังทำให้โคนลำต้นมีขนาดเล็กด้วย ?แต่ในปุ๋ยไซโตมีฮอร์โมนไซโตไคนินเป็นส่วนผสมเพื่อลดปัญหาการพรางใบของต้นปาล์มได้จึงทำให้ปาล์มสามารถสังเคราะห์แสงได้? นอกจากนี้ห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชเกษตรกรควรใช้วิธีดายหญ้าหรือตัดหญ้า ไม่ควรใช้ยากำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมเพราะจะเป็นอันตรายต่อต้นปาล์ม ซึ่งอาจทำให้ยอดปาล์มแห้งและตายได้ และใบปาล์มที่เกิดขึ้นใหม่จะมีลักษณะผิดปกติและชะงักการเจริญเติบโต ถ้ารุนแรงต้นปาล์มอาจตายได้    
   
ส่วนการรักษาความชื้นทำได้โดยให้นำเศษพืชมาปกคลุมโคน เพื่อรักษาความชื้นให้กับปาล์ม ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าการใช้ทะลายเปล่าของปาล์มน้ำมันคลุมโคนต้นในอัตรา 30 กิโลกรัม/ต้น คลุมโคนต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งอายุ 3 ปี จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นดังนี้    
- ในปีที่ 4 ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 11%    
- ในปีที่ 5 ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 23%    
- ในปีที่ 6 ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 36%    
เมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มที่ไม่คลุมโคน ในการใช้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดังนี้    
วิธีการใช้ปุ๋ยไซโตควบคู่ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน    
– ปาล์มแรกปลูก 1.5 ปี  ใส่ปุ๋ยไซโตผสมยูเรีย (46-0-0) อัตราส่วนไซโต 5 กก. ต่อปุ๋ยยูเรีย 1 กก. ผสม จากนั้นใส่ตามอายุปาล์ม และสามารถใช้รองกุ้นหลุมได้เป็นอย่างดี    
– ปาล์ม 1.5 ปี- 3 ปี ใส่ปุ๋ยไซโตต้นละ 2 กิโลกรัม หลังใส่ 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 0.5 กิโลกรัม    
– ปาล์ม 4 ปี- 7 ปีใส่ปุ๋ยไซโตต้นละ 2.5 ?กิโลกรัม หลังใส่ 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 0.5 กิโลกรัม    
– ปาล์ม 8 ปี- 14 ปี ใส่ปุ๋ยไซโตต้นละ 3 ?กิโลกรัม หลังใส่ 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัม    
– ปาล์ม 15 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยไซโตต้นละ 4 ?กิโลกรัม หลังใส่ 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 1.5 กิโลกรัม    
สูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้ควบคู่กับปุ๋ยไซโต คือ ถ้าสภาพดิน เป็นดินเหนียวใช้สูตร 14-7-21?? , ดินร่วนปนทรายใช้สูตร 14-7-35    
วิธีการแก้ปัญหาปาล์มผู้ ลูกลีบ ไม่ติดลูก    
- เดือนที่ ใส่ปุ๋ยไซโตเกณฑ์ปกติตามอายุของปาล์ม    
- เดือนที่ 2,3 ใส่ปุ๋ยไซโตและปุ๋ยเคมีปริมาณครึ่งหนึ่ง (เฉพาะต้นที่มีปัญหา) ของรอบใส่ปกติ (เดือนที่ 1)    
-ใส่ปุ๋ยไซโตเกณฑ์ปกติตามอายุปาล์ม    
   
ที่มา : www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)    
#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยมูลค้างคาว #ปุ๋ยไซโต

ปาล์มน้ำมัน

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
โพสข้อความ