สวนนิรินรัน

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561

แชร์บน facebook
กลับ

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561        
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน        
     
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชำระเงิน        
โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-263061-1 ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ์ และ/หรือ นางกัลยา  พูลทรัพย์        
     
การสมัครเข้ารับการอบรม        
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์        
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140        
โทรศัพท์ 086-227-9401 โทรสาร 034-351-392 E-mail: rdiswt@ku.ac.th        
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

clsForumTopic
โพสข้อความ