Klonglarn Project

Klonglarn Project

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
Klonglarn Project,Klonglarn Project

Klonglarn Project

เป็นโครงการที่ช่วยเหลือชุมชนชาวไทยภูเขาในด้านการประกอบอาชีพ ด้วยการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการผลิต การประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตรด้วยองค์ความรู้ของโครงการหลวง และตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น

สินค้ามาใหม่