Thaiherb.supply
ในร้าน Thaiherb.supply
แชร์บน facebook

จำหน่ายอัญชัน อัญชันแห้ง สมุนไพร สมุนไพรไทย

Thaiherb.supply

อัญชัน (butterfly pea หรือ blue pea) มีชือทางวิทยาศาสตร์คือ Clitoria ternatea Linn. จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae ซึงเป็นวงศ์ของถัวในกลุ่มถัวฝักเมล็ดกลม (pea) เช่น ถัวลันเตา (green pea) ถัวแระต้น (congo pea) ถัวพู (manila pea) มีชือเรียกอืนๆ คือ แดงชัน (เชียงใหม่) เอื้องชัน (เหนือ) เป็นต้น ลักษณะลําต้นเป็ นไม้เลื้อย ล้มลุก สามารถพบได้ทัวไปในป่าโล่งแจ้ง หรือในที่กึ่งร่ม กึ่งป่าเบญจพรรณในพื้นล่างจนไปถึงป่ าดิบเขาสูง ในต่างประเทศพบในทุกประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิ ก เมื่อกล่าวถึงอัญชัน โดยทัวไปมักนึกถึงดอกสีน้ำเงิน ซึงเป็นทีนิยมนํามาใช้ประโยชน์ทางเครื่องสําอาง หรือใช้เป็นสีผสมอาหารและเครื่องดื่ม แท้จริงแล้วสรรพคุณของอัญชัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั งต้น ซึ่งการใช้ อัญชันเป็นยาพื้นบ้านนั้น ส่วนราก ใช้ฝนเอาน้ำหยอดตา แก้ตาเจ็บ ตาฟาง บํารุงดวงตา หรือผสมทํายาสีฟัน แก้ปวดฟัน และใช้ต้มน้ำมาดื่มเป็ นยาระบายท้อง ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ใบและราก ฝนเอาน้ำหยอดตา แก้ตา แฉะ ตาฟาง ดอก ตําเป็นยาพอก หรือคั้นเอาน้ำมาทาแก้ฟกบวม แก้พิษแมลงกัดต่อย และใช้สระผมเป็ นยาแก้ผมร่วง เมล็ด ใช้กินเป็ นยาระบายท้อง

ติดต่อ ศิริรัตน์ ปรางค์ชัยกุล โทร. 0815673612, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ