ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

กากน้ำตาล (molasses) จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ () ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers) ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer) ปูนแดง (red lime) ยาฆ่าแมลง (Insecticides ) ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests) สมุนไพรไล่แมลง (Herbal smudge) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) ไส้เดือนดิน (Earthworm soil) ฮอร์โมนพืช (Plant hormones)